Pečovatelská služba Slaný

O Pečovatelské službě Slaný

Pečovatelská služba je ve městě Slaný poskytována s dlouholetou tradicí. Ve Slaném působila jako součást Okresního úřadu sociálních služeb v Kladně a po jejich zrušení byla pečovatelská služba na území města Slaný poskytována Středočeským krajem. Od 1. 1. 2008 se zřizovatelem Pečovatelské služby Slaný stalo Město Slaný.

Cílová skupina

Pečovatelská služba Slaný poskytuje sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, tělesného postižení nebo zdravotního postižení; dále rodinám s dítětem/dětmi, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby na území města Slaný a v obcích Slánska, které mají s Městem Slaný uzavřenou smlouvu o poskytování a zabezpečení výkonu pečovatelské služby.

Poslání

Posláním Pečovatelské služby Slaný je poskytovat prostřednictvím činností pečovatelské služby takovou péči, pomoc a podporu osobám patřícím do cílové skupiny, aby mohly zůstat žít i nadále ve svém přirozeném domácím prostředí i v době, kdy potřebují pomoc druhé osoby, a v co největší míře způsobem, na který byly doposud zvyklé.

Cíle

Cílem Pečovatelské služby Slaný je, aby klient:

  • mohl za využití pečovatelské služby zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí i přes svou nepříznivou sociální situaci.
  • měl možnost s pomocí pečovatelské služby i nadále zachovávat takový způsob života, na jaký byl zvyklý, a to s ohledem na svá přání, potřeby, možnosti, schopnosti a dovednosti. 

Zásady poskytování sociálních služeb

Individuální a flexibilní přístup

Každý klient má nastavenou takovou míru péče, pomoci a podpory, která odpovídá zjištěným potřebám klienta, jeho možnostem, cílům a možnostem Pečovatelské služby Slaný. S klientem jsou pravidelně poskytované služby vyhodnocovány včetně dosažení cílů. Na základě vyhodnocení je upravena míra péče, pomoci a podpory tak, aby odpovídala řešení aktuální nepříznivé sociální situace klienta.

Profesionalita

Všichni zaměstnanci Pečovatelské služby Slaný splňují kvalifikační požadavky (vzdělání, odbornost), průběžně a pravidelně se vzdělávají a naplňují standardy kvality Pečovatelské služby Slaný.

Jedinečnost

Zaměstnanci respektují jedinečnost každého klienta. Přístup ke každému klientovi je založen na respektu k jeho osobnosti, důstojnosti, způsobu života, příslušnosti k sociální skupině a s respektem k rozhodnutí klienta o způsobech řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Autonomie (nezávislost)

Zaměstnanci vytváří podmínky pro klienta, aby se mohl aktivně zapojit do procesu řešení jeho nepříznivé sociální situace, využívání vlastních a veřejných zdrojů. Rozhodnutí, zda klient přijme nabízené služby Pečovatelské služby Slaný a v jaké míře, je vždy rozhodnutím klienta.

Skip to content